Heidelberg - Bad Dürkheim, 7. Sept. 06

Photos by Sahatvam, Vasanti, Aklanta